2.Återanvändning kontra återvinning - en diskussion i klassen

I denna övning ska du arbeta med begreppen återanvändning och återvinning med syftet att förstå begreppen, använda dem och förstå skillnaden mellan de två.

Lärarhandledning

2. Introduktion_SE.docx

En collage med forkellige byggematerialer.

Återanvändning eller återvinning?

Hur vet man om ett byggmaterial, som tidigare har använts, är återanvänt eller återvunnet?

Det avgörande är i grund och botten om materialet används för något som liknar dess ursprungliga funktion igen, eller om materialet har bearbetats så att det kan användas för en annan funktion.

Skillnaden mellan återanvändning och återvinning

Det är svårt att dra en helt skarp linje mellan när det är fråga om återanvändning och när det är återvinning. Det finns några kännetecken när man vill skilja dem åt.

Definition av återanvändning och återvinning

Återanvändning är när nedmonterat byggmaterial används för samma eller liknande funktion som det ursprungligen användes till. Tegel används som tegel, och takvirke används som takvirke. Byggmaterialet tas alltså ut ur en byggnad och byggs in i en ny, där det fyller samma funktion.

Återvinning är när materialet förändras och bearbetas så att det kan användas till något annat än det ursprungligen användes till. Det kan vara tegel som krossas och används som vägfyllning, eller trä som delas upp och används som bränsle. Detta kallas också för 'downcycling'. Materialet får ett nytt 'liv' med nya egenskaper som gör det användbart för andra funktioner. För de flesta material som återvinns gäller dock att de inte senare kan återföras till sin ursprungliga form.

Detta sätt att betrakta skillnaden mellan återanvändning och återvinning är inte helt tillfredsställande. Det finns exempel på byggmaterial som efter första användningen förvandlas till ett annat material innan det återigen används för att producera ett byggmaterial av samma slag som det ursprungligen var. Och är det då återanvändning eller återvinning? I dessa fall är det meningsfullt att titta närmare på hur mycket materialet har bearbetats.

Ett annat sätt att avgöra om det handlar om återanvändning eller återvinning är genom att titta på de processer som sker efter en nedmontering. Här kan man skilja mellan återanvändning och återvinning genom att dela upp materialen efter om de kan transporteras direkt från en nedmontering till en ny byggnad, där de återanvänds direkt (återanvändning), eller om materialet transporteras från nedmontering till ett produktionsföretag där det ingår i produktionen av ett nytt material (återvinning).

Detta illustreras på livscykelbilden, där återanvändning illustreras med vägen från nedmontering till inbyggnad, och återvinning visas med vägen från nedmontering till produktion och sedan till inbyggnad.

Både vid återanvändning och återvinning bevaras råmaterialen. På så vis begränsas behovet av att använda nya råmaterial, vilket illustreras i den övre vänstra delen av figuren. Fördelen med återanvändning jämfört med återvinning är att man sparar den energi som krävs för att bearbeta materialet och förändra det till något nytt.

Varaktighet: 55 minuter

Läsning: 15 minuter

Uppgift: 40 minuter

Återanvändning

Begreppet återanvändning innebär att använda en produkt eller ett föremål igen, som den är, utan att ändra dess form eller karaktär.

 
 

 

Återvinning

Begreppet återvinning innebär att använda en redan använd produkt för att skapa en ny produkt. Återvinning kräver att produkten omvandlas genom någon form av bearbetning eller behandling av den ursprungliga produkten för att skapa något nytt.

Exempel på återanvändning

Det är fråga om återanvändning när ett material används igen i ett nytt projekt, men behåller sin ursprungliga form.

Ett bra exempel på en plats som har använt en hög grad av återanvända material är det danska byggkonceptet Upcycling Orangery. Här har 17 ton byggavfall använts för att bygga ett orangeri helt och hållet med återanvända material. Det har använts återanvända betongelement, återanvänt virke, återanvänt glas och återanvänt tegel.

Återanvändningen av materialen innebär att det har använts relativt små mängder energi för att bearbeta materialen, jämfört med den mängd energi som skulle ha använts för att skapa nya material. Tack vare Upcycling Orangery har man sparat 9300 kg CO2 genom att använda återanvända material.

 • För att ta reda på hur långt man kan flyga för samma mängd CO2 kan du prova Flight emission map 
Et rum med store vinduer, en grå murstensvæg, træspær og et bord med stole.
Upcycling Orangery, Aalborg, Denmark

Exempel på återanvändning

Det kallas återanvändning när ett material används i en annan form än den ursprungliga.

Här är några exempel på återanvändning:

Tegel, som krossas, kan användas som fyllnadsmaterial under vägar och stigar, som bas på gröna tak, som tillsats i betong eller i nya tegelstenar.

 
 

 

En grusgrav.
Grustäkt, Danmark

Trä som inte längre är lämpligt för annat bruk kan göras om till flis, som kan användas för tillfälliga stigar eller som bränsle i värmesystem.

En bunke med træflis.
Träflis

Uppgift - klassdiskussion (40 minuter)

Du ska nu lösa några uppgifter där du bland annat ska hitta några exempel på återanvändning och återvinning som du ska presentera för din klass. Utgå gärna från din egen vardag, men du får också använda exempel du känner till från andra situationer. Försök att komma på fem exempel - eller gör så många du kan.

Du får gärna kopiera frågorna till Word så att det blir lättare att skriva dina svar under varje fråga.

1. Beskrivning av återanvändning och återvinning (5 minuter)

 • Beskriv med dina egna ord vad återanvändning innebär.
 • Beskriv med dina egna ord vad återvinning innebär.

2. Exempel på återanvändning och återvinning (10 minuter)

 • Ge 5 exempel på återanvändning. Du kan använda exempel från din vardag och ditt ämnesområde.
 • Ge 5 exempel på återvinning.
 • Hitta ett exempel där det är svårt att avgöra om det är återanvändning eller återvinning.

3. Tillsammans med en kamrat (10 minuter)

 • Presentera dina svar för en kamrat och vice versa. Välj ut 1-2 av era bästa exempel på återanvändning och återvinning.
 • Välj tillsammans ett exempel där ni tycker att det är svårt att avgöra om det är återanvändning eller återvinning.
 • Skriv ner minst tre ord eller begrepp (förutom återanvändning och återvinning) som ni har stött på eller kommit att tänka på under dagens lektion, som var nya, som ni inte helt förstod, eller som ni tycker är särskilt relevanta för diskussionen om återanvändning och återvinning.

4. Presentation för klassen (15 minuter)

 • Dela era beskrivningar av återanvändning och återvinning och ta reda på om ni alla är överens om skillnaden mellan de två.
 • Presentera era bästa exempel för klassen samt exemplet där det är svårt att avgöra.
 • Försök tillsammans med klassen att komma överens om huruvida det är återanvändning eller återvinning. Berätta vilka nya ord eller begrepp ni har valt.