4. Hantverkarens roll

Denna övning syftar till att ge insikt i och förståelse för hantverkares roll och betydelse i samhället.

Lärarhandledning

4. Introduktion_SE.docx

En mand i shorts med et værktøjsbælte.

En viktig roll i samhället

Hantverkare har en viktig roll i samhället. En del av mänsklighetens mest grundläggande behov tillgodoses genom det arbete som utförs av hantverkare. I de nordiska länderna tillbringar människor främst sin tid inomhus, vilket möjliggörs av byggnadsarbeten utförda av hantverkare. Norden är sammanlänkat av infrastruktur såsom vägar, broar och hamnar, vilka också byggts av hantverkare. Men byggsektorn bidrar också i stor utsträckning till växthusgasutsläppen och står för en betydande del av de naturresurser vårt samhälle förbrukar.  

Tillbakablick

Om man ser tillbaka i tiden har återanvändning varit mycket vanlig. Tidigare var förhållandet mellan arbetskostnaden och byggmaterialen mycket annorlunda än idag: Materialen var relativt sett mycket dyrare medan arbetskraften var betydligt billigare. Därför kunde det löna sig att använda arbetstid för att rengöra, reparera och återanvända material istället för att köpa nya. I vissa fall var nya material inte ens ett alternativ.

Sammanfattningsvis fanns det ett ekonomiskt incitament till att återanvända material, och i vissa fall var det också en enkel nödvändighet.

Fram till idag

Under industrialiseringen sjönk priset på byggmaterial på grund av möjligheten till massproduktion och en förbättrad infrastruktur. Det fanns inte längre samma behov av återanvändning. Därför har återanvändning av byggmaterial under en längre tid varit mycket mindre vanligt.

Idag är återanvändning av byggmaterial återigen på dagordningen. Även om återanvända material inte alltid är billigare än nya material, har återanvändning av byggmaterial blivit en del av dagens politiska agenda, eftersom det kan bidra till att lösa en rad problem som klimatförändringar, brist på råvaror och förstörelse av natur.

Därför är det viktigt att den nya generationen hantverkare är utbildade för att bygga med återvunna material, så byggsektorn kan bidra till ett mer hållbart samhälle.

Vad vill jag uppnå med mitt hantverk?

Nya lagar från EU kommer de kommande åren att påverka byggbranschen. Byggföretagen kommer att behöva anställda som kan bygga mer miljövänligt. Det har hittills inte varit en stor del av utbildningen eller yrket, och det kommer därför att finnas efterfrågan på medarbetare med dessa färdigheter de kommande åren.

Det finns många vägar att gå med sitt hantverk, och möjligheterna förändras hela tiden eftersom vi blir klokare och våra behov förändras. Därför är det viktigt att du och dina klasskamrater sätter er in i krav, trender och metoder som råder nu och kommer att påverka arbetsmarknaden ni kommer att möta.

 

 

Längd: 45 minuter.

Läsning: 20 minuter.

Uppgift: 25 minuter.

LCA-krav 

I dessa år införs krav på livscykelanalyser (LCA) med fokus på klimatpåverkan från nybyggnation. Det innebär att det ställs krav på hur mycket växthusgaser en byggnad får släppa ut. De material som används för att bygga är otroligt viktiga för byggnadens totala LCA och därmed dess utsläpp av växthusgaser.

Syftet är att minska den totala påverkan på klimatet från byggprojektet. Genom att använda återvunna material minskar utsläppen av koldioxid och resursförbrukningen jämfört med om nya material används. Det är därför fördelaktigt för byggnadens totala LCA-beräkning när återvunna material används.

Det innebär att hantverkaren nu och i framtiden måste kunna arbeta med återvunna material i byggandet för att kunna uppfylla nya krav och behov.

Livscykelanalyser (LCA)

När man beräknar hur mycket varje enskilt byggprojekt påverkar klimatet, summerar man påverkan från alla använda material tillsammans med påverkan från byggprocessen och driften av byggnaden.

Biogena material

Biogena byggmaterial är tillverkade av växter - inklusive träd. Växterna som de biogena materialen är tillverkade av har en egenskap som kallas fotosyntes, där växten tar in koldioxid (CO2) genom bladen, binder kol (C) och frigör syre (O2). På så sätt minskar växterna mängden CO2 i atmosfären.

Mineralogiska material

Byggmaterial som har sitt ursprung från sten, sand och lera i undergrunden kallas för mineralogiska material. Det kräver i de flesta fall stora mängder energi att producera dessa material.

Biodiversitet

Bio är en förkortning för biologi eller natur, och diversitet kan också kallas för variation eller mångfald. Biodiversitet innebär således något i stil med en mångfaldig natur.

 

 

 

Hantverkaren har ett val!

Hantverkare utför byggnadsarbetet enligt ritningar som upprättats av en byggherre eller byggherrens rådgivare. Därför har hantverkaren sällan direkt inflytande över vilka material som ska användas för varje projekt. Dock kan hantverkaren själv välja vilket företag han/hon vill arbeta med. Som hantverkare kan man välja att framöver arbeta för företag och byggherrar som prioriterar återanvändning eller andra åtgärder som kan bidra till en bättre miljö.

En gemensam hållning bland hantverkare att kräva att utföra byggnadsarbeten enligt bästa miljöpraxis kommer att tvinga byggherrar att prioritera för miljön.

Dessutom har hantverkare möjlighet att informera kunder, kollegor och företag om de hållbara lösningar som finns. Dialogen är viktig för att ändra praxis i branschen till en fokus på bland annat återanvändning.

 
 

 

 

 

Biogena material

Kravet på livscykelanalys har fått många inom byggbranschen att titta mer på biogena byggmaterial.

Byggmaterial som är tillverkade av växter fungerar som kolreserver. Dessa kol kan frigöras som CO2 genom förbränning eller nedbrytning och därmed bidra till att öka klimatförändringarna.Därför är det meningsfullt att återanvända eller förlänga livslängden på materialen, så att kolhalten bevaras i materialet.

 

Mineralogiska material

Genom att återanvända mineralogiska material sparas energi som annars skulle ha använts för att producera ett nytt motsvarande byggmaterial. De mineralogiska byggmaterialen belastar den globala uppvärmningen under produktionsfasen. Å andra sidan har de mineralogiska materialen nästan ingen inverkan vid bortskaffande. Eftersom den största delen av energiförbrukningen används under produktionsfasen finns det stora fördelar med att återanvända de mineralogiska byggmaterialen och därigenom undvika energiförbrukningen för produktion av nya material.

 

Biodiversitet

Brytning av jungfruliga material tar plats från naturen, och områden med trädplantager är mycket enhetliga.

Det ger en dålig utgångspunkt för biodiversitet eftersom biodiversitet trivs dåligt i en natur som är enhetlig. Förökning av växter är beroende av en god biodiversitet, där insekter av olika arter är oumbärliga.

Genom att återanvända och återvinna material minskar behovet av produktion av nya träd och utgrävningar av råmaterial för produktion av byggmaterial. På så sätt kan det skapas mer utrymme för biodiversitet.

En mark med grantræer. En grusgrav.

 

Reflektionsövning (25 min.)

I följande övning ska du reflektera över och besvara följande frågor. Kopiera frågorna till Word eller annat textbehandlingsprogram så att du kan skriva ner dina svar för varje fråga. Du kommer att använda dina svar när ni går igenom dem tillsammans senare.

Arbeta självständigt (15 min.):

  1. Tycker du att byggande spelar en viktig roll för en mer hållbar framtid? Beskriv med egna ord vilka möjligheter du tycker att hantverkare har för att främja en mer hållbar byggbransch.
  2. Vilka verktyg, metoder eller initiativ tror du bäst kan hjälpa hantverkare att minska den globala uppvärmningen, begränsa användningen av råmaterial och förbättra biologisk mångfald? Skriv minst två.
  3. Är du öppen för att använda återvinning i ditt framtida arbete? Varför eller varför inte?
  4. Finns det något du är osäker på eller tycker är svårt att förstå om det ni just har lärt er om material och återvinning?

Gemensam summering (10 min.):

  1. Berätta vilka verktyg, metoder och åtgärder ni anser vara de bästa.
  2. Är det några som inte är inställda på att arbeta med återvinning? Varför? Diskutera gärna i klassen.
  3. Är det något som var svårt eller som ni behöver förklaring på?