Lärandehandledning

1. Trä_SE.docx

Kunskap om trä - ett genialt material!

Trä är ett genialt material och har stort potential som en hållbar resurs. Historiskt sett har trä alltid haft stor betydelse för mänskligheten och har använts till många saker, från de första enkla verktygen till de stora vackra träfartygen. Nu använder vi till och med trä för att bygga moderna höghus.

Idag fokuseras det mycket på att använda material som är bra för miljön och för vår planet. Därför upptäcker vi nu att trä är en fantastisk hållbar resurs att använda i byggbranschen. Träd absorberar CO2 medan de växer. Skogar kan alltså bidra till att minska mängden CO2 i luften. På så sätt kan det trä vi använder i byggandet fungera som kolreservoarer och bidra till att minska CO2 i atmosfären.

Här på sidan kan du lära dig mer om hur trä kan bidra till att göra världen till en mer hållbar plats. Det handlar om att använda träet på bästa sätt och så länge som möjligt, så att vi slösar mindre, avverkar mindre och påverkar miljön mindre - samtidigt som vi säkerställer att vi har tillräckligt med trä för oss nu och skogar för framtida generationer.

Återanvändning

Återanvändning handlar om att använda en produkt igen utan att ändra dess form eller syfte. Ett exempel kan vara ett fönster som tas ut från en byggnad och sedan sätts in i en annan.

Återvinning

Återvinning innebär att använda material eller produkter för att skapa nya produkter eller material. Det kräver någon form av bearbetning av det ursprungliga materialet eller produkten för att skapa något nytt. Ett exempel kan vara att trä från rivningar återvinns för att skapa nya träprodukter eller blir omvandlat till flis.

Återanvändning och återvinning av trä

Potentialen för återanvändning och återvinning av trä är enorm, men det finns några problem med det sätt vi använder trä på idag. Vi slösar många resurser genom att bränna trä för snabbt, och vi försummar att ordentligt ta hand om trämaterialen under deras livslängd.

Vår tendens att köpa nytt trä istället för att återanvända och återvinna det vi redan har skapar stort slöseri och sätter press på skogens resurser.

Tiden är kommen att ändra vårt konsumtionsmönster. Vi måste förändra våra försörjningskedjor, utveckla nya produkter, designa annorlunda och ompröva hur vi använder och arbetar med trä.

Allt börjar med att "rädda" de trämaterial som tidigare bara var avfall. Därefter måste vi förbereda träet för att kunna användas igen - antingen för samma ändamål eller för något nytt.

Det är här du kommer in i bilden.

En stor stak med planker.

 

Uppgift 1 av 2 (15 min.)

Kopiera gärna frågorna till ett skrivprogram så att det blir lättare att skriva ner dina svar.

Arbeta självständigt (7 min.)

1. Beskriv med dina egna ord vad återanvändning innebär. Kom sedan med ett exempel på återanvändning av trä inom byggsektorn.

2. Beskriv med dina egna ord vad återvinning innebär. Kom sedan med ett exempel på återvinning av trä inom byggsektorn.

Med sidokamrat (7 min.)

1. Läs upp dina beskrivningar högt för din sidokamrat och bedöm gemensamt om ni är överens.

2. Hitta tillsammans ett exempel där det är svårt att avgöra om det handlar om återanvändning eller återvinning. Kom ihåg att skriva ner ert exempel, eftersom ni kommer att använda det under den gemensamma genomgången senare.

Fördelarna med att bygga med trä

Byggmaterial tillverkade av trä erbjuder flera fördelar, inklusive en årlig minskning av 483 miljoner ton CO2-utsläpp. Detta beror på att träet ersätter andra material som betong, metall, tegel och plast.

Ökningen av träbyggande drivs av flera faktorer:

 • Träets ökade popularitet som ersättning för material med höga koldioxidavtryck, såsom stål och betong.
 • Ökat bostadsbyggande, där trä används som ett miljövänligt alternativ till konventionella material.
 • Växande medvetenhet om träets fördelar för miljön och dess förmåga att bidra till klimatförbättringar.

De kommande 30 åren förväntas den globala träförbrukningen öka varje år

3,1%

Stigande efterfrågan

Trä är ett mer miljövänligt material än många av de andra material vi använder inom byggsektorn. Men en ökande efterfrågan på trä för byggande, energi och trämaterial utgör också en utmaning.

Behovet av mer trä beror på att vi blir fler och fler, samtidigt som det finns en önskan om mer hållbara lösningar. Våra skogar kan inte täcka den växande efterfrågan på biomaterial. Det kräver innovativa lösningar och ett smart tillvägagångssätt för att säkerställa att trä fortsätter att vara en hållbar resurs för framtida byggprojekt. Därför är det viktigt att vi använder trä klokt.

Träets hållbarhet

Stavkyrkor är ett starkt bevis på hur lång hållbarhet trä kan ha.

Byggnader som har stått i århundraden visar hur trä under rätt förhållanden kan hålla i otroligt lång tid. När vi använder trä klokt och byggnaden håller länge - eller träet används flera gånger - begränsar det vårt behov av att ständigt hämta nytt trä. Då kan vi bättre möta efterfrågan på trä och samtidigt minska behovet av skogshuggning och bearbetning av nytt trä.

En kirke af træ med sort tag og tre tårne.
Heddal stavkyrka i Norge, uppförd på 1200-talet.

De två modellerna

När vi talar om avfallshantering av trä i byggprojekt nämner man vanligtvis två modeller: Den linjära modellen och den cirkulära modellen.

Linjär

I en linjär modell för avfallshantering kasseras en produkt efter användning. Det görs inga försök att återanvända eller återvinna, och materialet används endast en gång, varefter det betraktas som avfall och antingen skickas till en deponi eller förbränns.

Detta resulterar i förlust av värdefulla resurser och en större miljöpåverkan.

Cirkulär

Cirkulär bearbetning av trämaterial syftar till att återvinna och återanvända produkter så att de kan användas flera gånger istället för en gång. Det cirkulära tillvägagångssättet syftar till att förlänga livslängden på material och minska mängden avfall. Det krävs en betydande investering för att möjliggöra fortsatt användning av trä efter att dess ursprungliga syfte har uppfyllts. 

På så sätt ökar resursutnyttjandet och miljöpåverkan minskar.

Förbränning

Trä används allt mer som energikälla. För att avveckla fossila energikällor som kol och olja ersätts de ofta med energi från förbränning av trä och andra former av biomassa. Det kan vara trä som återstår från skogsbruk, sågspån från sågverk, eller träpellets och flis från hela träd. Men en del av trämaterialet kunde ha förlängt sin livslängd genom att användas i produkter eller i byggsektorn innan det blev bränt.

Även om förbränning av träavfall kan omvandlas till energi, resulterar det också i utsläpp av CO2 och andra förorenande ämnen.

När vi förbränner trä för energi är det den lägsta nyttan vi kan få ut av träet. Därför bör vi använda träet på bästa sätt innan vi förbränner det.

Deponi

Trä som varken återanvänds, återvinns eller används för energiproduktion hamnar på en deponi eller i en deponianläggning. Deponi är den sämsta lösningen av dem alla, eftersom det varken är bra för miljön eller för samhället, och träet blir utan någon nytta.

När trä som kunde ha återanvänts, återvunnits eller förbränts istället deponeras, kan det betraktas som slöseri med resurser. Deponering kan också ha miljömässiga konsekvenser, eftersom nedbrytningen av träet avger CO2 och kan frigöra skadliga ämnen i marken och vattenmiljön.

När trä innehåller särskilt skadliga ämnen kan det vara nödvändigt att det skickas till deponi eller förstörs i särskilda anläggningar.

Cirkularitet av trä

Trä är både ett förnybart material och har stora möjligheter för återanvändning och återvinning. Det finns många sätt att förlänga trämaterialens livslängd och samtidigt minska både miljöpåverkan och behovet av nytt trä:

 • Upcycling: Upcycling går ett steg längre än vanlig återanvändning genom att omvandla använda träprodukter till nya och mer värdefulla saker. Till exempel kan gammalt förpackningsträ bli väggpaneler eller möbler.
 • Ecodesign: Ecodesign handlar om att tänka på miljön när man designar och producerar träprodukter. Design som är lätt att reparera och skilja åt säkerställer att produkterna kan underhållas och återanvändas. Det handlar också om att använda få olika slags material för att göra produkterna lättare att separera och återvinna senare.
 • Konstruktiv träskydd: Konstruktiv träskydd är särskilt viktigt inom byggsektorn, eftersom det kan förlänga träets livslängd avsevärt. Det kan vara skydd mot sol, vatten och fukt.
 • Svinnförebyggande: Svinnförebyggande är också viktigt. Vi slänger stora mängder trä som annars kunde ha blivit (nya) produkter. Det kommer från sågverk, fabriker, verkstäder och byggnader. Genom att bli bättre på hantering, återanvändning och återvinning kan vi minska det massiva slöseriet med trä och öka dess livslängd och värde.

Det är alltså inom alla delar av träets värdekedja som det finns möjlighet till cirkularitet av trä.

Uppgift 2 av 2 (25 min.)

Kopiera gärna uppgifterna till Word så att det blir lättare att skriva svaren till varje fråga.

Arbeta självständigt (15 min.)

 1. Beskriv med dina egna ord vad cirkulär/cirkularitet betyder och vad linjärt betyder.
 2. Sök på "träets avfallshierarki" på nätet och beskriv de fem stegen i hierarkin.

Fälses (10 min.)

 1. Gemensam sammanfattning av orden återanvändning och återvinning med presentation av era exempel och en diskussion om det ibland är svårt att skilja dem åt.
 2. Gemensam sammanfattning av träets avfallshierarki - verkar det stämma?