Farliga ämnen i träprodukter

När man arbetar med återvinning och återanvändning av trä är det viktigt att vara medveten om risken för farliga ämnen i de produkter man arbetar med. På denna sida kan ni läsa mer om farliga ämnen i träprodukter och längst ned på sidan finns det en quiz där ni kan testa era kunskaper inom området.

Lärarhandledning

3. Trä_SE.docx

Var finns de farliga ämnena?

När du arbetar med återvunnet trä från en rivning eller renovering, bör du vara medveten om att det kan finnas miljö- och hälsoskadliga ämnen i de gamla byggmaterialen. Du riskerar att stöta på dem när du ska byta ut dörrar och fönster, anlägga nya golv eller slipa de gamla, ta bort tapet eller färg, bygga om badrum och kök, eller göra en tillbyggnad.

Träprodukter kan vara ytbehandlade med färg, lack och lim som innehåller farliga ämnen. Eller så kan träet vara genomimpregnerat med farliga ämnen.

Trä kan också suga upp farliga ämnen från omgivande material. Det kan till exempel vara kemikalier från fogar runt gamla fönster som tränger in i träet. Det finns tre typer av trä som du kan läsa mer om nedan:

1. Rent trä

Rent trä kan förekomma i byggnader i form av konstruktionsträ, som särskilt finns i äldre bostadsfastigheter, till exempel i bjälklag eller i takkonstruktioner.

2. Ytbehandlat trä

Ytbehandlat trä kommer typiskt att finnas i dörrar, fönster, köksskåp och trägolv. Det är inte säkert att ytbehandlat trä är lämpligt för återanvändning. Färg kan till exempel innehålla tungmetaller och PCB. I fönster som använts i byggnation mellan 1950 och 1977 bör man vara medveten om att fönsterfogarna kan innehålla PCB, vilket kan ha förorenat fönsterramen.

Detta är också anledningen till att trä från fönster från den perioden ska kartläggas för PCB och andra relevanta miljöfarliga ämnen innan de tas bort från byggnaden.

3. Impregnerat trä

Tidigare har man framför allt använt krom, arsenik och kreosot för impregnering av trä, och det finns fortfarande en risk att hitta trä som är impregnerat med dessa ämnen. Idag används koppar, bor och en rad organiska ämnen för impregnering.

Annat tryckimpregnerat trä kan vara grönt, eftersom det innehåller koppar, men det kan också vara färglöst. Vind och väder kan dessutom förändra träets utseende så att det blir grått. Det är ofta målat ovanpå impregneringen, vilket gör det svårt att skilja på det och målat trä som inte är tryckimpregnerat.

Typer av återvinningsbart trä och potentiella problem

  • Trä målat med inomhusfärg: Kan vara problematiskt eftersom färgen kan innehålla skadliga ämnen som bly och andra tungmetaller.
  • OSB-skivor, kryssfaner, spånskivor: Dessa material kan innehålla lim och kemikalier som gör återvinning problematisk.
  • Pallar, plankor, trägolv, dörrkarmar: Kan återvinnas med lämplig behandling och borttagning av eventuella föroreningar som färg eller impregnering. Dessutom bör man känna till träets historia om det finns en risk att träet har varit i kontakt med farliga ämnen.
  • Trämöbler utan stoppning, kökselement av massivt trä: Kan återvinnas, men om träet är impregnerat eller behandlat kan det utgöra ett problem för återvinningsprocessen.
  • Kökselement av spånskivor: Dessa kan vara problematiska på grund av lim och kemikalier som används under tillverkningen.
  • Impregnerat trä: Innehåller ofta giftiga ämnen som tungmetaller eller kemikalier, vilket gör återvinning svår och potentiellt farlig.
  • Trä målat med utomhusfärg, möbler/soffor med tyg eller skum, MDF-skivor: Dessa kan innehålla giftiga ämnen eller svåra material att återvinna på grund av innehållet av lim, färg eller textilbehandling.

                                                                                                      

Vad är farliga ämnen i träprodukter?

Det finns många olika farliga ämnen man bör vara medveten om när man arbetar med trä. Dessa 8 olika ämnen som presenteras här är problematiska, och det är viktigt att du känner till dem så att du inte riskerar att utsätta dig själv eller andra för dem när du arbetar med återanvändning och återvinning av trä. Hur många känner du redan till?

1. PCB

PCB står för polyklorerade bifenyler och är ett organiskt miljögift. Det finns 209 olika typer av PCB:er (kongener). PCB finns framförallt i fogmassa, termorutor, lysdioder samt slitstarka färger och golvbeläggningar i byggnader som uppförts eller renoverats mellan 1950 och 1977.

PCB har även använts i kondensatorer och transformatorer fram till 1986. PCB är förbjudet att använda idag. Förbudet har varit gällande för byggmaterial sedan 1977 och i alla andra sammanhang sedan 1986. PCB är ett persistent organiskt miljögift och omfattas av Stockholmskonventionen.

Varför är PCB farligt?

PCB orsakar bland annat skador på fortplantningsförmågan, immunsystemet och levern, samtidigt som det är hormonstörande. Ämnena misstänks dessutom vara cancerframkallande. I naturen ackumuleras ämnena och bryts ner långsamt. Det finns ett stort fokus på PCB eftersom människor kan exponeras för PCB genom avdunstning från fogar till inomhusluften. PCB kan spridas till miljön, om det inte avlägsnas från avfallet. Därigenom kan det ackumuleras genom näringskedjan, och människor kan genom kosten inta PCB.

2. Asbest

Asbest består av mineraler som kan delas upp i fibrer. Asbest har använts i stor utsträckning inom byggbranschen fram till 1990, när det slutligen blev förbjudet att använda asbest. Asbest har använts i många byggmaterial, till exempel i eternitplattor.

Vid hantering av asbestavfall kan det uppstå damm som innehåller fibrer som kan ansamlas i lungorna. Dammet kan vara så fint att det inte kan ses med blotta ögat. Inandning av asbestfibrer kan orsaka lung- och lungsäckscancer samt sjukdomen asbestos, som är en kronisk lungsjukdom.

Varför är asbest farligt?

Asbest som tas ned är avfall och får varken återanvändas eller återvinnas. Det måste hanteras enligt reglerna för farligt avfall, om det inte är dammande.

3. Bly och tungmetaller

I många bostäder finns det tungmetaller i färgen. Speciellt bly användes i färg i stora mängder under en lång tid och ända upp till år 2000. Färger som innehåller bly har ofta använts på träverk och konstruktioner där det finns risk för uppstigande grundfukt, eller där färgen skulle vara mer motståndskraftig.

Om du slipar eller bränner ytor målade med blyhaltiga färger, kommer tungmetallerna att frigöras till luften som damm eller gaser. Detta innebär en risk för att du och andra andas in dem och därmed får skador på hälsan. Bly är idag förbjudet i byggnadsmaterial.

Varför är bly och tungmetaller farliga?

Bly påverkar nervsystemet, och barn är särskilt känsliga. Bly är giftigt för vatten- och jordorganismer och ackumuleras i naturen och hos människor. Bly kan spridas till miljön om till exempel färg med blyinnehåll inte avlägsnas från byggavfall innan det krossas. Detta kan leda till att det ackumuleras genom näringskedjan.

4. Arsen

Arsen är ett grundämne med beteckningen As. Arsen kan förekomma i flera varianter, till exempel As(III) och As(V). Arsen har bland annat använts i träimpregneringsmedel och i färg. Man började fasa ut användningen av arsen omkring år 1990.

Arsen kan spridas till miljön om målarfärg med arseninnehåll inte tas bort från byggavfall innan det krossas. Som ett resultat kan det ackumuleras genom näringskedjan. Tryckimpregnerat trä med arsen betraktas som utgångspunktsom farligt avfall, om inte analyser visar att mängden ligger under gränsen för farligt avfall. Tryckimpregnerat trä med arsen deponeras som utgångspunkt.

Varför är arsen farligt?

Arsen är giftigt för människor, och det finns både akuta och kroniska effekter. Det kan till exempel förekomma skador på hud, nerver, lever och mag-tarmkanalen. Dessutom är ämnet cancerframkallande.

5. Koppar

Koppar är en metall med beteckningen Cu. Koppar används till exempel för plåtar till tak och fasader, rör, legeringar, elektriska kablar. Det kan också användas för träimpregnering och träskydd. Koppar har använts i färg.

Koppar kan spridas till miljön om målarfärg med kopparinnehåll inte tas bort från byggavfall innan det krossas. Som ett resultat av detta kan det ackumuleras genom näringskedjan.

Varför är koppar farligt?

Koppar är inte bra för miljön. Vissa kopparföreningar är giftiga för vattenlevande organismer. Koppar kan hämma tillväxten av växter.

6. Klorparaffiner

Klorparaffiner är en komplex blandning av ämnen och finns som kortkedjade (SCCP), mellankedjade (MCCP) och långkedjade. Klorparaffiner har till exempel använts i fogmassa, och när användningen av PCB förbjöds i slutet av 1970-talet ökade användningen av klorparaffiner. I Europa började man fasa ut användningen av dessa ämnen 2002.

Användningen av klorparaffiner går tillbaka till 1950-talet och förmodligen ännu tidigare. Produktion, marknadsföring och användning av SCCP har generellt varit förbjudet inom EU sedan 2012. Klorparaffiner är ett persistent organiskt miljögift och omfattas av den europeiska POP-förordningen. År 2015 fastställdes gränsvärden för SCCP i POP-förordningen, vilket innebär att avfall med en halt över 10.000 mg/kg måste behandlas så att ämnet förstörs.

Varför är klorparaffiner farliga?

Klorparaffiner är potentiellt hormonstörande och SCPP misstänks vara cancerframkallande. Dessutom är de giftiga för vattenmiljön. Klorparaffiner kan spridas till miljön om de inte tas bort från avfallet. På så sätt kan de ackumuleras genom näringskedjan och människor kan därigenom exponeras för ämnet.

7. Fomaldehyd

Formaldehyd har den kemiska formeln HCHO. Vid rumstemperatur förekommer ämnet i gasform. I kombination med till exempel urea, melamin och fenol kan formaldehyd användas i lim för faner och spånskivor. Den vattenhaltiga lösningen av formaldehyd kallas formalin, som används för att desinficera eller konservera biologiska preparat. Formaldehyd kan användas till exempel i lim och lack.

Dessutom kan det användas i träbaserade skivor som till exempel faner och spånskivor, som används inom byggande, möbler och inredning. Bindemedlet i mineralullprodukter (till exempel isolering och ljudabsorbenter) kan också avge formaldehyd.

Formaldehyd kan avgasa till inomhusmiljön från träbaserade skivor och syrehärdande lack. Spånskivor, faner och liknande skivor som producerats efter 1983 förväntas dock inte avge formaldehyd i problematiska koncentrationer. Formaldehyd är vanligtvis inte inkluderat i miljökarteringar. Vid återanvändning och återvinning av material bör man dock vara medveten om att det finns regleringar för material med formaldehyd, vilket innebär att man bör vara uppmärksam på om de material som återanvänds och återvinnas kan innehålla eller avge formaldehyd.

Varför är formaldehyd farligt?

Vid för höga koncentrationer av formaldehyd kan det irritera ögonen och luftvägarna. Långvarig exponering kan leda till lungcancer.

8. PFAS

PFAS-föreningar är en samlingsbeteckning för en grupp perfluoralkyl- och polyfluoralkylföreningar. Upp till 12 000 PFAS-föreningar har identifierats. Ämnena är människoskapade och har egenskaper som gör att de till exempel är vatten- och fettavvisande, och många av ämnena är ytaktiva ämnen (ytaktivt ämne/surfaktanter). På grund av ämnenas egenskaper används de i stor utsträckning och tillsätts till exempel i färg och lack. Denna breda användning innebär att PFAS finns på många platser i miljön.

Det finns inga egentliga studier om var PFAS förekommer i byggnader. Eftersom det inte görs systematiska undersökningar av PFAS i byggnader innan nedrivning och renovering, finns det heller inte mycket data på området. År 2022 utförde Eurofins analyser av 25 mätningsprover samt prover av betong, kakel med glasyr, linoleum och tapet. De fann att 23 av 25 mätningsprover överskred jordkvalitetskriteriet för PFAS-4 (medan ingen av proverna överskred kvalitetskriteriet för PFAS-22). PFAS hittades också i en del av proverna av tapet och linoleum.

Varför är PFAS farliga?

Även om PFAS är en varierande grupp av ämnen, gäller för en majoritet av ämnena att de är svåra att bryta ned och kan ansamlas i växter, djur och människor. Dessutom är de mobila i vattenmiljön. Gruppen av ämnen har också varierande effekter på människors hälsa. Vissa av ämnena är skadliga för reproduktionen, är cancerframkallande eller misstänks kunna orsaka cancer och kan skada organ samt orsaka skador på ögon och hud.

Hur hittar man de farliga ämnena?

Miljökartläggning

Vid rivningar och ombyggnationer har byggherren i de flesta länder skyldighet att genomföra en miljökartläggning. Syftet med att genomföra en miljökartläggning av byggnaden är att lokalisera och kartlägga de miljöfarliga ämnena och de förorenade byggnadsdelarna, så att de utförande hantverkarna kan planera arbetsmiljö och nödvändiga skyddsåtgärder.

I praktiken genomförs en miljökartläggning genom att stickprov tas av specifika typer av byggmaterial som man vet kan innehålla miljöfarliga ämnen. När proven har tagits skickas de för analys till ett godkänt laboratorium som är ackrediterat för att utföra analyser av de exakta ämnen som byggmaterialet kan innehålla. Därefter klassificeras materialet som antingen rent, förorenat eller farligt avfall enligt gällande regler.

Dessutom är syftet med en miljökartering att de miljöfarliga ämnena kan sorteras ut och hanteras som avfall under kontrollerade förhållanden, så att de inte hamnar i naturen genom återvinning av material från nedrivnings- eller renoveringsarbeten.

Resurskartläggning

En resurskartläggning är en detaljerad genomgång av en byggnad med avsikt att kartlägga tillgängliga resurser innan rivning eller renovering. Kartläggningen ger en detaljerad översikt över innehållet av material lämpliga för återanvändning, återvinning och materialåtervinning.

Det är avgörande för användbarheten av en resurskartläggning att den utförs i projektets inledande fas i kombination med eller som en förlängning av en miljöscreening av byggnaden. Informationen om skadliga ämnen från miljökarteringen utgör en viktig parameter för bedömningen av om de tillgängliga materialen kan utgöra en resurs, eller om de bör hanteras som förorenat eller farligt avfall. Tillsammans utgör dessa kartläggningar grunden för den efterföljande planeringen och beskrivningen av rivningsprocessen.

Materialkort

Ett materialkort är ett sorts ID-kort eller produktdeklaration för byggmaterial. Materialkort kan vara viktiga för att säkerställa att farliga ämnen i återvunna material identifieras och hanteras korrekt under hela deras livscykel. Det kan dokumentera och informera om specifika farliga ämnen och deras potentiella påverkan på miljön och hälsan, vilket är avgörande för att säkerställa ansvarsfull återanvändning och återvinning av trämaterial.

Vad kan återanvänt trä användas till?

Mycket träavfall från byggsektorn bränns idag upp och används som energikälla för att värma upp bostäder. Det skulle vara bättre för miljön om vi återanvände och återvann mer trä i framtiden. Men vad kan träet då användas till?

Träprodukter för återanvändning

Allt rent trä som inte är skadat och inte har målats med farliga ämnen kan användas för återanvändning. Till exempel kan gamla takstolar och golvbjälkar användas som nya takstolar i ett skjul eller ett garage. Använda golvbrädor som inte har lack och farliga ämnen kan återanvändas som golv i en ny byggnad. Använda dörrar och fönster med målarfärg utan farliga ämnen kan också återanvändas. Rena plankor, brädor och reglar kan återanvändas till möbler, klädsel och inredning.

Träprodukter för återvinning

Brädor, balkar, fotlister, fanérskivor, köksskåp, laminatskivor, reglar, plankor och spånplattor kan alla återvinnas till nya produkter. De flesta trämaterial kan brytas ner till fibrer och användas i nya spånplattor eller träfiberisolering. Vissa kan användas till OSB och fanérskivor, medan massiva balkar och brädor kan användas tillsammans med nytt trä till nya limträbalkar eller CLT-element.

Träprodukter för förbränning

Träprodukter som laminatgolv, ruttet trä, målade fönster och dörrar, samt masonit- och MDF-skivor är inte lämpliga för nya produkter. De måste därför vanligtvis brännas och användas som värmekälla.

Träprodukter för deponering

Alla träprodukter som har screenats för farliga ämnen och inte får brännas deponeras. Tryckimpregnerat trä får endast brännas på godkända förbränningsanläggningar på grund av innehållet av kemikalier.

Varaktighet: Cirka 15 minuter

QUIZ: Var finns farliga ämnen?

Nu har du fått en massa information om farliga ämnen i träprodukter, men hur mycket kan du egentligen komma ihåg? Se hur många rätt du kan få, och om du blir osäker kan du alltid scrolla upp lite och hitta svaret här på sidan.