Farliga ämnen

Syftet med denna artikel är att ge dig insikt i fall där tegelstenar kan vara förorenade och därför inte kan återanvändas.

Notera: Det här är inte en komplett guide om hur man genomför renovering eller rivning av konstruktioner som innehåller farliga ämnen, utan en introduktion till några av de viktigaste sakerna att tänka på.

Lärarhandledning:

10. Tegel_SE.docx

 

Farliga material och skyddsutrustning

Återvinning minskar påverkan på miljön. Det finns dock fall där inbyggda material kan ha blivit förorenade av farliga ämnen och därför inte kan återanvändas. Dessutom bör du vara medveten om att du, vid bearbetning eller nedbrytning av byggmaterial, kan behöva skydda dig själv med skyddsutrustning.

Skorsten

Materialen i en skorsten kan vanligtvis varken återanvändas eller återvinnas, eftersom teglet har förorenats med sot och tungmetaller från rök och sot. Det är därför viktigt att det görs en detaljplan för hur materialen bryts ner och hanteras innan arbetet påbörjas. Här är det viktigt att hantverkaren som utför arbetet bär skyddsutrustning som säkerställer att det farliga materialet inte skadar honom.

Om det finns tvivel om att avfallet är förorenat, kan prover tas. Med proverna kan innehållet av farliga ämnen dokumenteras, så att rätt säkerhetsåtgärder kan vidtas. Proverna kan också specificera vilken typ av avfall som genereras och därigenom bestämma var avfallet ska lämnas in.

Varaktighet: 60 minuter

Förberedelse: 10 minuter

Uppgift och läsning: 50 minuter

En skorsten af mursten der er dækket af sod.
En murstensmur med et vindue.

Sömmar vid fönster med elastiska fogar

Under de senaste åren har elastiska fogar använts mellan mursömmar och fönster- och dörrpartier. Ibland har injekteringsmaterialet innehållit olika farliga ämnen. En del av de farliga ämnena har förmågan att diffundera (spridas) in i angränsande konstruktionsdelar och det finns alltså exempel på tegelstenar som är förorenade med farliga ämnen.

För att begränsa spridningen av de farliga ämnena bör dessa tegelstenar varken återanvändas eller återvinnas.

Det kan undersökas om farliga ämnen har spridits från de elastiska fogarna in i murverket genom att ta ett prov.

Glaserade tegeltakpannor

Glasyren på glaserade tegeltakpannor innehåller tungmetaller; Bland annat, bly. Det är fortfarande lagligt att använda glaserade tegeltakpannor i nybyggnationer, även om dessa i nästan alla fall deponeras efter borttagning.

Innan man tar bort glaserade tegeltakpannor görs en plan för att säkerställa att entreprenören inte utsätts för onödiga hälsorisker. 

Borttagningen av takplattorna bör ske på ett sätt som minimerar damm, eftersom dammet kan innehålla tungmetaller som sedan kan inhaleras.

Ytor på tegelkonstruktioner

Många tegelkonstruktioner är ytbehandlade. Vissa av dessa ytbehandlingar innehåller farliga ämnen. Innan man bryter ner och renoverar tegelkonstruktioner som har ytbehandlats bör det undersökas om ytbehandlingen innehåller farliga ämnen. Dessa tester utförs av specialutbildade personer som bör ta proverna och analysera innehållet innan rivningsarbetet påbörjas.

Kakellim

I kakellim har man tidigare använt olika mineraler som senare visat sig vara hälsovådliga. Vanligtvis finns det ingen anledning att oroa sig så länge kakel och lim är intakta. Under sönderdelningen kommer i de flesta fall att bildas damm som innehåller de farliga mineralerna.

Det är särskilt fallet med asbest, som förbjöds på 1980-talet, men även andra farliga ämnen kan finnas i gammalt kakellim.

Generella förhållningsregler

Det är arbetsgivarens ansvar att skydda sina anställda mot hälsorisker medan arbetet pågår. Därför ska arbetsgivaren upprätta en plan och ge utförliga instruktioner till entreprenören innan arbetet med farliga ämnen påbörjas. Om du är tveksam, ställ frågor och sök mer kunskap utifrån branschriktlinjer från den bestämmande instansen.

Et sort tegltag der skinner i solen.

Uppgift (50 minuter) 

I denna uppgift ska du i grupp utgå från ett rivnings- eller renoveringsarbete som du eller en gruppmedlem deltagit i, i syfte att ta reda på om det potentiellt kan ha funnits farliga ämnen i materialen som revs. Kom ihåg att skriva ner alla dina svar.

Börja med att läsa texten om du inte redan har gjort det. Gör sedan en kort beskrivning av projektet (15 min.):

  1. Vilka arbeten utfördes?
  2. Vilket år byggdes huset ursprungligen?
  3. Har huset renoverats sedan dess? Om så är fallet, när ungefär (om inte känt, gissa)?

Överväg (20 min.):

  1. Vilka farliga ämnen kan ha funnits i de nedbrutna materialen i samband med arbetet? Sök gärna på internet för att lösa uppgiften.
  2. Hur skyddade du dig mot de farliga ämnena?
  3. Hur ska man ha skyddat sig mot de farliga ämnena?

Dela era svar med klassen (15 min.)