Design för demontering

Begreppet design för demontering, eller som det heter på engelska design for disassembly, innebär att en konstruktion är utformad på ett sätt som gör det möjligt att demontera konstruktionen och därefter använda materialet till en annan konstruktion. Konstruktionen ska därför kunna tas isär utan att förstöra de material som används. Design för demontering kan ingå i byggnadsarbeten med tegel i mycket större utsträckning än vad som görs idag. 

Syftet med denna artikel och uppgift är att ge dig insikt i fördelarna med att bygga med tegel, där design för demontering är tänkt in, samt att ge dig möjligheten att välja ett bruk som gör det möjligt att demontera och återanvända material på lång sikt. 

Lärarhandledning:

4. Tegel_SE.docx

Tegelsten

Mursten i tegel är vida känt för att vara bergfast och med rätt underhåll kan tegelkonstruktioner hålla i många år. Med ett material som tegel som har ett relativt stort avtryck på klimatet är det viktigt att konstruktioner utformas med fokus på möjlighet till avskiljning och återanvändning i ett senare skede. 

Inom byggandet är design för separation ett nytt koncept som vuxit i takt med önskemålet att minska byggsektorns avtryck på klimatet.

Sedan många år har murbruk använts för murverk, vilket har gjort det möjligt att separera murverket, rengöra stenarna och återanvända dem.

Murbrokker inden rensning

Uppgiftens varaktighet:

Ca. 45 min.

Det börjar dock ses exempel på murbruk som fäster så bra på stenarna att stenarna inte går att skilja från varandra. – Och de stenar som kan skiljas från varandra går inte att rengöra, eftersom murbrukets vidhäftning till stenarna är för hög.

 Murverk i dessa bruk gör att det inte finns något annat alternativ än att krossa teglet för återvinning. Det är synd att behöva använda ett förfinat material som tegelsten för t.ex. vägfyllning, då det finns flera alternativa material som har ett mycket mindre klimatavtryck.

Det finns exempel på att de hårda murbruken gör det möjligt att återanvända teglet på ett nytt sätt. De hårda murbruken gör att murverket kan skäras ner till modulfällor som senare kan byggas om. Denna form av återvinning är relativt resurskrävande och därför inte så utbredd i dagsläget.

Foto: Rasmus Hjortshøj - Arkitekt: Lendager

Folk i branschen tror att det särskilt är de nya funktionella murbruken som omöjliggör rengöring av tegel. Det beror främst på att det finns mycket bindemedel i funktionsbruken. Om man bortser från återvinningsbarheten har det starka prestandabruket många fördelar. De är mycket starka, vilket gör det enkelt för ingenjören att se till att konstruktionen kan hålla. – Murbruken har en snabb härdning vilket gör att de är lättare att använda under perioder med måttlig frost, det ger färre väderdagar och effektivare byggande. De funktionella murbruken kan också bli en del av lösningen i framtiden. Det kräver helt enkelt att tillverkarna får upp ögonen för att murbruken på sikt ska kunna tas isär igen, samtidigt som de övriga egenskaperna bibehålls.

Arbetet med tegelsten

Projektering för avskiljning kan ingå i planeringen av murverk. På så sätt kan största möjliga potential för återvinning säkerställas på sikt. Det kräver att man ifrågasätter materialsammansättningen, så att murbruket som används till murverk har den styrka som behövs, men inte heller är starkare än nödvändigt. På så sätt säkerställs både att byggnaden har önskad hållbarhet och att materialen kan återanvändas.

Tegeltakpannor

Tegeltakpannor har några bra egenskaper vad gäller livslängd, gedigen hållbarhet, god anpassningsförmåga och inte minst stor potential för återanvändning. Dessa egenskaper gör tegeltakpannorna till en kvalitetsprodukt.

Tegltage

Det har nog inte lagts ner så mycket tid på att designa för avskiljning i ganska många befintliga takkonstruktioner där tegeltak har använts. Ändå är de allra flesta takkonstruktioner där man använder tegeltaksten gjorda på ett sätt som gör det möjligt att ta isär konstruktionerna, så att takpannorna kan tas ner i sin helhet och återanvändas någon annanstans.

De goda möjligheterna beror på att de flesta takkonstruktioner med tegeltakpannor är monterade på ett sätt som gör dem relativt lätta att ta isär. Tegeltakpannorna knyts till ett läktunderlag med stålband, som enkelt kan lossas. Rökkanaler kan muras eller skruvas fast. I de fall rökstenar byggs ihop används oftast relativt svaga kalkbruk, som lätt kan rengöras. I de fall rökningen skruvas ihop kan dessa skruvas loss igen.

Tagsten

Vid borttagning är det viktigt att takpannorna behandlas på lämpligt sätt. Takpannorna ska tas bort försiktigt, buntas ihop så att de är lätta att hantera, transportera och lägga ut på nytt tak. Detta måste räknas in i nedmonteringen från början så att dyra arbetsprocesser undviks.

Tagsten på paller

En outnyttjad potential

Tyvärr återvinns inte största delen av alla tegelstenar. Det beror förmodligen på att det inte är ekonomiskt fördelaktigt så som det är idag. När tegeltakpannor och takpannor i övrigt tas ner slängs dessa ner genom en avfallsränna som slår sönder takpannorna. Därefter kan takpannorna endast användas för återvinning. Mycket av det krossade teglet används som vägfyllning eller som underlag för tak med plantering.

Tagsten klar til knus

Exempel

Tegelsten som inte kan återanvändas pga. val av murbruk.

På de fyra bilderna ovan är det ganska tydligt att tegelstenarna är väl sammankopplade, vilket gör dem omöjliga att rengöra och återanvända.

Exempel på taksten som återanvänds

Tagsten

Takpannorna har tagits bort för att undertaket ska kunna bytas ut. I detta sammanhang byts även takläkten innan de gamla takpannorna sätts upp igen.

Exempel: taksten till återanvändning i buntar

Det är en fördel att rengöra takpannorna innan de tas ner. När takpannorna har tagits ner ska de packas i buntar så att de är lätta att hantera och lägga ut på nästa takprojekt.

Uppgift- val av murbruk

I denna uppgift måste du tänka på hur du kan kombinera tegelstenar med olika bruk. Syftet med uppdraget är att du ska få insikt i vilka murbruk som kan användas för specifika exponeringsklasser.

Det är din uppgift att hitta murbruk som kan användas för varje exponeringsklass. De valda murbruken ska vara så svaga som möjligt samtidigt som de uppfyller exponeringsklassens krav. På så sätt säkerställs den bästa utgångspunkten för senare separering och återvinning.

Vilket murbruk kan användas i följande exponeringsklasser?

  1. MX1
  2. MX2.1
  3. MX2.2
  4. MX3.1
  5. MX3.2
  6. MX4 *
  7. MX5 *

* MX4 og MX5 är tilläggsklasser, som inte kan stå ensamma.

Skitse over eksponeringsklasser